Bil 3/1969 Kecualian Pemungut-pemungut Hasil Tanah Menunaikan Kehendak-kehendak Undang-undang Pengambilan Balik Tanah Bilangan 34/1960

Cetak

(Maklumat Lanjut)